Terms and Conditions

Algemene huurvoorwaarden - Quinta da Vista
april 2021, Samil - Portugal


Toepassing
• Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en bijkomende diensten van de verblijven van Quinta da Vista gelegen aan Carreira do Souto 4, 5300-855 Bragança, Portugal.
• In deze algemene huurvoorwaarden wordt met “huurder” bedoeld: de perso(o)n(en) die met ons een huurovereenkomst sluit(en) voor de huur van de vakantiewoning.
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen andere voorwaarden van de hand.
• Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Wij raden u aan om voor uw verblijf in Quinta da Vista, en elke andere vakantie die u boekt, een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


Artikel 1 - Reserveringen 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ongeldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

 2. Door het plaatsen van een reservering gaat u integraal akkoord met onze algemene voorwaarden die u op onze website kunt lezen.

 3. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf werkdagen een bevestiging en een pro forma factuur. Wij verzoeken u de bevestiging en pro forma op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding binnen 10 dagen na uw reservering, kunt u geen beroep meer doen op de reservering.
  Voor betaling gelden de onder artikel 2 beschreven betalingsvoorwaarden.

 4. Tussen ons beiden komt een voorovereenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. U verplicht zich aan de voorwaarden tot nakoming te voldoen.


Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden 1. U dient 25% van het factuurbedrag alsmede de gehele borgsom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons te voldoen. Het resterende factuurbedrag van 75% dient u uiterlijk 30 dagen voor aankomstdatum te hebben voldaan.
  a. Indien de tijd tussen uw reservering en uw aankomstdatum minder dan 30 dagen behelst, dient u het volledige factuurbedrag inclusief de borgsom ineens te voldoen.

 2. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: PT50003300004543914065405 tnv EM Sa Afonso onder vermelding van het factuurnummer.

 3. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling bent u direct na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 3 – Borgsom 1. Bij huurder van de gehele vakantiewoning wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 250,00 per boeking, welke ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord dient.

 2. De borgsom dient, samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.

 3. In het geval de borgsom niet of niet tijdig wordt voldaan volgens de betaalafspraken, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op het rekeningnummer waar huurder de huur mee heeft voldaan. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door deze restitutie niet teniet gedaan.


Artikel 4 – Schade 1. Wij houden ons het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor de gehele schade door u veroorzaakt aan de vakantiewoning.

 2. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de betaalde borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.


Artikel 5 - Wijzigingen 1. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking deze wil wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende of aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 6. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder aanvaarde) verblijfperiode.

 2. Indien wij beschikbaarheid hebben op het door u gewenste kunt u uw verblijf omboeken tegen eenmalige omboekingskosten van € 50,00. Onverminderd blijven de annuleringskosten voor mogelijke activiteiten die door uw omboeking niet gerealiseerd kunnen worden van kracht.

 3. Er vindt in geval van een omboeking nooit restitutie plaats over de verblijfskosten.


Artikel 6 - Annulering 1. Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  Bij annulering geldt de volgende restitutie;
  -meer dan 60 dagen voor aankomstdatum 75% van de totale boekingssom
  -meer dan 30 dagen voor aankomstdatum 50% van de totale boekingssom
  -minder dan 30 dagen voor aankomstdatum 0% van de totale boekingssom


Artikel 7 – Ontvangst sleutel 1. De sleutel zal bij aankomst worden overhandigd. Het is de huurder niet toegestaan de sleutel, om welke reden ook, te (laten) dupliceren. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd kosten voor het vervangen van de sloten.

 2. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons aan u in bruikleen gegeven. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 150.

 3. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden aan u doorberekend.

 4. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren wij een redelijke periode voor u, maar we kunnen hiervoor geen enkele verantwoording nemen. Nasturen is mogelijk alleen voor uw rekening.


Artikel 8 - Overmacht 1. Overmacht aan onze zijde bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil. Daaronder begrepen doch niet uitsluitend oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, pandemie en andere storingen of gebeurtenissen.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend.
  Wij raden u dan ook aan bij aankomst in het verblijf de inventaris te inspecteren op gebreken. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor;
  • bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van het verblijf.
  • het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en/of de TV.

 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn uiteraard voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient u ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.


Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak 1. Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:
  • het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten;
  • alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
  • de afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
  • etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast;
  • vuilnisbakken te hebben geleegd;
  • eventuele breuk en/of schade te melden bij de beheerder.

 2. Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het verblijf kunnen (aanvullende) (schoonmaak-) kosten aan u worden doorberekend. Dit ter oordeel van de beheerders.


Artikel 11 - Toepasselijk recht


Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.